Privatisering zorgbedrijf

CD&V steunde op de gemeenteraad van mei de hervorming van het zorgbedrijf. Lees hier de tussenkomst van raadslid Caroline Bastiaens:

Ik heb al veel gehoord maar niet de de vraag of toch weinig wat heeft de zorg, de ouderenzorg, de gezinszorg in onze stad nodig? Naast een performante structuur zou ik zeggen middelen en met name financiele en personele middelen of met andere moorden mensmiddelen en kan dit voorstel  hieraan bijdragen en zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet worden opdat er kwaliteitsvolle zorg op een duurzame wijze geboden  kan worden aan de Antwerpenaren morgen en ook overmorgen

  • Kan dit voorstel bijdragen aan de middelen? Daarop is voor ons het antwoord: ja.

Is er iets mis om bij 3de partijen middelen en in het bijzonder bijkomende middelen te gaan zoeken ? nee lijkt ons mits dat winstbejag niet voorop staat en dat de publieke partij het voor het zeggen houdt maw de stad de meerderheid behoudt en dat is in dit geval ook gegarandeerd.

  • Kan dit voorstel er ook voor zorgen dat er meer mensmiddelen m.a.w. medewerkers beschikbaar komen? Ja ik denk het wel.

Uiteraard kan dit enkel indien de beschikbare middelen juist ingezet worden of anders geformuleerd dat kan indien door managment en beleid middelen worden beschikbar gezet voor voldoende personeel en voldoende financiering van de personeelskost maar daar kom ik nog op terug. En ja dit voorstel helpt het mogelijk maken om voldoende en correct betaalde medewerkers binnen het zorgbedrijf te werk te stellen omdat er geen valse concurrentie meer zal zijn in statuten tussen verschillende werkgevers en medewerkers dezelfde verloningen zullen krijgen als collega’s in de private sector en mits dat verworven rechten behouden worden

Dat brengt mij bij de randvoorwaarden:

  • Wordt er een level playing field gecreëerd?
  • Zijn er garanties voor het personeel qua statuut en verloning?
  • Zijn er garanties op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg? En wat is dat dan?

Wat betreft de eerste 2 vragen rekenen wij op het decreet  en het lijkt er op dat we langs die weg decretaal verankerd die garanties zullen verkrijgen. Rest dan nog de vraag kan dit voorstel kan helpen of bijdragen aan een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg?

Daarop schepen zal u moeten antwoorden vanavond maar vooral uw opvolgster samen met de raad van bestuur en het management met daden in de toekomst.

  • Wat wij van u verwachten is dat er binnen deze nieuwe structuur er strikt gewaakt zal worden over scheiding tussen de private inbreng in structuur en stenen en de zorg.
  • Wij verwachten dat er blijvend geïnvesteerd zal worden in zorg en ja dat kost geld maar dat mag en moet ook.
  • Wij verwachten dat het zorgbedrijf een sociaal beleid zal blijven voeren met bijzondere aandacht voor de zwaksten in onze stad. Een element daarin is een opnamebeleid dat het mogelijk maakt dat een ieder met of zonder veel financiële middelen terecht kan in een serviceflat of WZC. Dat er blijvend geïnvesteerd wordt in de dienstencentra verspreid over de stad. Want dat zijn laagdrempelige plekken en niet alleen voor ouderen als u het aan ons vraagt maar voor elke Antwerpenaar met een zorgvraag.   

Caroline Bastiaens

Gemeenteraadslid, oud-schepen van cultuur, fiere mama.